Laporan

Pengumuman dari Kawadenan Kasentanan Kadipaten Pakoe Alaman Ngajogjakarta ditujukan kepada Poro Santana Darahdalem di Kadipaten Pakoe Alaman perihal dawoeh kekantjingan Kangjeng Goepermen bab Zegelordonnantie yang akan diadakan di Prodjo Surakarta Mangkoenegara tanggal 1 Juli 1935.

Tidak ada laporan yang relevan dengan item ini